Archive for the 'Uncategorized' Category

Post

Felix Gruijters

Nuon Sales B2B Nederland

Manager Intermediaries and Sales Development

+31652091041

Click voor meer over duurzaamheid en Nuon

Click voor het laatste marktrapport

Follow me

Link up with me

Read my blogs

Tekst presentatie Intermediairs plus tekst.pdf

Hulde aan het Energieakkoord

 

Hulde aan het Energieakkoord en wat het betekent voor de toekomst

 

Waarom is het Energieakkoord zo goed en wat kunnen we verwachten op basis van de ingezette ontwikkeling?

 

Het Energieakkoord doet 2 dingen goed:

 1. Het zet vol in op energiebesparing en

 2. Het blijft vertrouwen in het CO2 handelssysteem van de Europese Unie (het EU ETS).

 

Wat de toekomst betreft, ontvouwen zich, als je naar het Energieakkoord kijkt, 2 toekomstscenario’s.

 1. Een scenario waarin de productie en distributie van energie weer terug gaat naar de overheid en

 2. Een scenario waarin beide zaken worden overgelaten aan de markt.

 

Alle 4 de punten zijn van groot belang voor het Nederlands bedrijfsleven en bieden kansen de concurrentiekracht te bevorderen.

Energiebesparing.

 

We hebben de afgelopen 10 jaar in Nederland veel geld geïnvesteerd in de opwek van duurzame energie terwijl we die energie in feite niet nodig hadden. Als we de afgelopen 10 jaar de energiebesparingsmogelijkheden hadden benut dan zouden we onze CO2 uitstoot verder hebben verminderd dan nu met de opwek van duurzame energie.

 

Het is goed dat we nu inzien dat het investeren in energie die je eigenlijk niet nodig hebt geen goede besteding van belastinggeld is en dat we dus in de eerste plaats vol moeten inzetten op besparen. In het Energieakkoord wordt dit volmondig erkend. En terecht want we hebben in ons land nog verschillende niet-benutte mogelijkheden.

 

 1. Onderzoek door Ecorys, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, over het effect van de Meer Jaren Afspraken (MJA) heeft laten zien dat de MJA deelnemers slechts de meest voor de hand liggende en vrij eenvoudig uit te voeren energiebesparingen hebben doorgevoerd,

  • 70% van de investeringen zou ook gedaan zijn zonder MJA3 en

  • bijna de helft van de investeringen werden alleen gedaan als de terugverdientijd minder dan 5 jaar was.

 

De MJA afspraken hebben dus niet of nauwelijks bijgedragen aan extra besparingen; sterker nog, vaak zijn besparing waar bedrijven op basis van de wet eigenlijk toe verplicht zijn (investeringen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder zijn verplicht) niet uitgevoerd.

 

 1. De wet Milieubeheer verplicht bedrijven om een plan van aanpak op te stellen voor besparingen op het gebied van milieu. Die instrumenten worden vaak keurig in kaart gebracht, maar geen van die instrumenten wordt effectief en efficiënt uitgevoerd. Daar is geen enkele controle en handhaving op. Was die controle en handhaving er wel geweest dan had ons land meer energie bespaard dan dat we tot nu toe duurzaam hebben opgewekt.

 

Uit onderzoek van CE Delft voor ministerie van Infrastructuur en Milieu uit juni 2013 blijkt dat bedrijven aangeven da dat een consequente handhaving van de mogelijkheden van de wet Milieubeheer een besparing zou hebben opgeleverd van 4,7 mln ton CO2 uitstoot per jaar. Dit is gelijk aan de uitstoot samenhangend met het elektriciteitsverbruik van 2 mln Nederlandse huishoudens.

 

Het Europees CO2 handelssyteem

 

Het is erg bemoedigend dat de partners bij het Energieakkoord voldoende vertrouwen hebben gehouden in het European Union Emission Trading Scheme (EU ETS). Dit systeem is bedacht om de uitstoot van broeikasgassen van bedrijven, fabrieken en energiecentrales tegen te gaan door organisaties gezamenlijk een gelimiteerde hoeveelheid emissierechten aan te bieden. Wie ze nodig heeft, moet ze kopen. Wie ze over heeft, kan ze verkopen. Als we de uitstoot van CO2 willen beperken dan moeten we CO2 een prijs geven. Met het EU ETS hebben we in Europa een fantastisch systeem opgebouwd om dit te doen.

 

Het model zit goed in elkaar, is grondig doordacht, alleen de uitvoering hapert nog wat. Het probleem is dat overheden de emissierechten in de eerste twee fases van het EU ETS te goedkoop (gratis) hebben weggegeven. Hiermee is het marktmechanisme vleugellam gemaakt met als gevolg dat emissierechten vandaag de dag te weinig kosten. Het is echter realistisch te veronderstellen dat in de huidige derde fase van het EU ETS wel zal leiden tot een hogere prijs bij veiling van CO2 emissierechten door:

 • het geleidelijk vermindering van de gratis ter beschikking gestelde emissie rechten en

 • het gelijktijdig verminderen van de totale omvang van de emissierechten

 

Om te voorkomen dat de kosten van CO2 uitstoot de concurrentiepositie van Europese bedrijven verslechterd zijn er twee mogelijkheden:

 1. het EU ETS wordt uitgebreid met landen als Australië en Zuid Korea en regio’s als Californie en bedrijfstakken als de internationale luchtvaart.

 2. het EU ETS wordt gecomplementeerd met een CO2 importheffing. Wetenschappelijk onderzoek geeft aan dat een CO2 importheffing voordelig zal zijn voor de concurrentiekracht van Europese bedrijven. CO2 zuinige industrieën zoals we die in Europa kennen, hebben relatief gezien lagere CO2-kosten dan bijvoorbeeld Chinese industriebedrijven. Met alle marktvoordelen voor Europa van dien. Een dergelijke belasting stimuleert bovendien de innovatiekracht bij bedrijven om zo zuinig mogelijk te produceren.

 

De toekomst

 

Het Energieakkoord legt dus de basis voor een overheid die energiebesparing afdwingt en die zorgt voor het beprijzen van CO2-uitstoot.

Bedrijven doen er dus goed aan nu al in te zetten op energiebesparing en andere methoden om de toekomstige kosten van het uitstoten van CO2 te beperken.

Het energieakkoord zet ook stevig in op het opwekken in Nederland van duurzame energie.

Bij die keuze zijn een aantal kanttekeningen te maken:

 1. Het verminderen van de CO2 uitstoot is een wereldwijd project. Maatregelen moeten dus worden genomen waar ze wereldbreed gezien het meest effect hebben. Het besteden van belastinggeld aan het opwekken van energie door windmolen op zee is mogelijk een goed idee maar de kosten zijn niet afgezet tegen andere maatregelen met een zelfde effect elders in de EU of elders in de wereld.

 2. Leveringszekerheid en duurzame energie gaan (op het moment) niet samen en dus is de achtervang van centrales die draaien op fossiele brandstoffen nodig. Deze kosten zijn in feite kosten van duurzame energie en moeten dus aan die duurzame energie worden toegerekend.

 

Wat de toekomst betreft lijkt de keuze voor duurzame en decentrale opwek van energie echter gemaakt. Decentrale energieopwekking, waarbij consumenten zelf warmte- of elektrische energie genereren lijkt een dominante trend naar de toekomst toe. De daling van de prijzen van zonnepanelen en het verhogen van hun capaciteit lijken in overeenstemming met de wet van Moore. Een prijs per Watt van minder dan 0,50 cent in de komende paar jaar lijkt reëel. Het feit dat in de afgelopen dertien maanden meer dan 90 duizend huishoudens een subsidieaanvraag hebben ingediend voor de aanschaf van zonnepanelen en de subsidiepot inmiddels leeg is, illustreert deze ontwikkeling alleen maar.

 

Succesvolle grootschalige introductie van decentrale energieopwekking is echter alleen mogelijk als we:

 1. Smart grids aanleggen

 2. Zorgen voor een goede achtervang voor als er geen wind en zon is

 

De wijze waarop we de smart grids aanleggen en exploiteren en hoe we zorgen voor de achtervang van onze decentrale opwek zal bepalen hoe onze toekomstige energiewereld er uit ziet.

 

Smart grids en data

 

Hoe slim een smart grid is, is afhankelijk van de wijze waarin het netwerk in staat is gebruik te maken van de gebruiksdata van bedrijven en consumenten. De energiewereld van de toekomst wordt niet geregeerd door Mega Watts maar door Mega Bites. Rationeel gezien is er alle reden om te veronderstellen dat marktpartijen met elkaar zullen en kunnen concurreren om de gunst van de klant en daarbij op basis van de gebruiksdata van de klant een voor die klant beste aanbieding kunnen doen. Emotioneel gezien zou het best weleens kunnen zijn dat politici de macht bij overheidsgereguleerde netwerkbedrijven willen leggen.

 

Fossiele achtervang

 

Het zelfde zou mogelijk kunnen gelden voor het beheer van de fossiele achtervang. Ook hier is er alle reden te veronderstellen dat marktpartijen in staat zullen zijn met hun traditionele (gasgestookte) energiecentrales te fungeren als een achtervang tegen in de markt vast te stellen prijzen. Politici met een voorkeur voor overheidsinvloed zouden daarentegen kunnen kiezen voor een terugkeer naar de situatie in de jaren 80 van de vorige eeuw toen alle centrales opereerden binnen de SEP (de Samenwerkende Energie Producenten) en dus de kosten van de achtervang worden gesocialiseerd in plaats van dat ze worden bepaald op de markt.

 

Voor energieleveranciers in Nederland heeft de keuze tussen 1 van beide scenario’s vergaande consequenties. Worden het overheidsdiensten of blijven het bedrijven?

Voor de klanten van de energieleveranciers hoeft de keuze niet heel veel consequenties te hebben. Veel economen zullen pleiten voor marktwerking en alle positieve consequenties die dat heeft op de prijs, de innovatie en de concurrentiekracht van Nederland. Politici en kiezers zouden daar weleens anders over kunnen denken.

Image

With the elections approaching in The Netherlands, the Dutch Green Party (Groen Links) and D66 need to offer more than just a repeat of the old same. The article offers everything a good left wing supporter stands for, more employment and lower pollution. So, decrease the tax on labour AND increase the tax on pollution.

The Extended Society

Environmental and Energy Policy is flawed in many countries. Nothing illustrates this better than Vince Cable’s “Green Investment Bank” or France’s 612.5 million euro attempt to create 10,000 jobs building windmills (that is 61,250 euro a job!).

We want employment, so why do we tax labour? Taxing something means that less of it is used (QED). The surest way to increase employment is by decreasing income tax and other taxes on labour.

The government will still have liabilities and needs to get funds from somewhere. Instead of taxing good inputs such as labour and capital, we should be taxing “bad” externalities such as pollutants.

Harvard Economist N. Gregory Mankiw is in favour of an emissions tax as he suggests a $15 tax per metric ton of CO2 can give an extra tax rebate of $3660 for every worker. Working or creating work will pay more. Prof. Martin Feldstein who emphasizes…

View original post 328 more words

Commercial real estate; upgrading and sustainability

Inertia or innovation?

These are difficult times for owners of commercial real estate in The Netherlands. A market in over supply and slow (or negative) economic growth do not inspire confidence. It is markets like these where innovation is most needed but where managers are reluctant to spend. Inertia, waiting for the trend to change, is also a choice, and one easily made.

Low interest rates have caused the bubble

The fact is that interest rates are very low and have been low for a long time now. Recent research by Christian Hott and Terhi Jokipii (economists at respectively Zurich insurance and The Swiss National Bank) shows how low interest rates are a main reason for the property bubble. Low long term interest rates indicate that a recovery of the economy is not yet to be expected so it is not likely that economic growth pushes prices back to top of the bubble. Waiting, inertia, is not an option.

Invest or pull down

So what to do? The answer is clear. For real estate to retain its value it will have to be upgraded. Keeping real estate without investing in it will open the owner up to the risk of lower rents and, worse, no rent income at all.

The trend is sustainability, also for commercial real estate

If real estate has to be upgraded, what kind of up grade makes most sense? The major trend in companies would appear to be sustainability. Companies with a good ESG score are considered better run and a sounder investment. So developing and executing a sustainability programme makes economic sense. This is relevant for the owners of commercial real estate as well as for companies when choosing what property to rent.

Provada lucheon meeting on sustainability

During a luncheon conference at the Provada, the annual real estate conference/exhibition in The Netherlands it was correctly stated that in order for offices to retain their value and remain attractive in a over supplies market, the upgrade to very energy efficient (or even energy neutral) is a must.

The offices which will not be upgraded will only fetch a lower rent and will in several years be pulled down. There surely is a market for these cheap (but nasty) offices, but it will only be for a short while.

Commercial real estate: sustainability upgrade

Inertia or innovation?

These are difficult times for owners of commercial real estate in The Netherlands. A market in over supply and slow (or negative) economic growth do not inspire confidence. It is markets like these where innovation is most needed but where managers are reluctant to spend. Inertia, waiting for the trend to change, is also a choice, and one easily made.

Low interest has caused the bubble

The fact is that interest rates are very low and have been low for a long time now. Recent research by Christian Hott and Terhi Jokipii (economists at respectively Zurich insurance and The Swiss National Bank) shows how low interest rates are a main reason for the property bubble. Low long term interest rates indicate that a recovery of the economy is not yet to be expected so it is not likely that economic growth pushes prices back to top of the bubble. Waiting, inertia, is not an option.

Invest or pull down

So what to do? The answer is clear. For real estate to retain its value it will have to be upgraded. Keeping real estate without investing in it will open the owner up to the risk of lower rents and, worse, no rent income at all.

The trend is sustainability, also for commercial real estate

If real estate has to be upgraded, what kind of up grade makes most sense? The major trend in companies would appear to be sustainability. Companies with a good ESG score are considered better run and a sounder investment. So developing and executing a sustainability programme makes economic sense. This is relevant for the owners of commercial real estate as well as for companies when choosing what property to rent.

Provada lucheon meeting on sustainability

During a luncheon conference at the Provada, the annual real estate conference/exhibition in The Netherlands it was correctly stated that in order for offices to retain their value and remain attractive in a over supplies market, the upgrade to very energy efficient (or even energy neutral) is a must.

The offices which will not be upgraded will only fetch a lower rent and will in several years be pulled down. There surely is a market for these cheap (but nasty) offices, but it will only be for a short while.

Taxing Coal is not the solution for the environment

Summary 

 1. Taxing the coal used to produce power will encourage the use of biomass and the use of gas. This is good for the environment.
 2.  Taxing coal (any energy tax for that matter) however increases the costs of energy for industry and will make the business case for new investment in Europe less attractive. Industry might leave Europe or go under. This carbon leakage has been a slow but gradual process the past 20 years.
 3.  Industry leaving Europe or stopping production is good for the environment in the short run but not in the long run as an economic slowdown will also slow down innovation. 
 4. A better way for the Dutch government and Europe would be to opt for a tax on the carbon footprint of a product. Taxing the carbon footprint would give producers with a low carbon footprint an immediate advantage and would be a much stronger incentive to change than any level of a coal tax. This will be better for the environment. 

Taxing coal in The Netherlands. 

The Dutch minority government supported by several parties in parliament has announced it will increase the tax on coal used for power generation from 1 January 2013. The increase is effected by scrapping the tax exemption based on which power generators currently do not pay a € 13,73 per ton levy for coal used to generate power. This new measure (part of the austerity package as published on the 25th of May) will increase the costs of each MWh of power with approximately € 3 or 4,5%. 

More Biomass Co-firing. 

The measure will encourage the use of biomass in coal fired power stations. A move to biomass co-firing was already under way but we might well assume that this will make the use of biomass more attractive.

 More Gas powered generation. 

The measure should also encourage the use of gas powered generation. The merit order (i.e. the order in which power stations are put on line) depends on the spark spread (the difference between the price of the material burned to produce the electricity (gas, coal, biomass) and the price of the electricity produced.

 Lower CO2 emissions. 

Both effects (the use of more biomass and the use of gas) will reduce CO2 emissions. Gas has a 50% lower CO2 content than coal. The reduction of CO2 by co-firing biomass depends on the extent to which biomass can replace coal. Currently Dutch coal power generators currently use up to 25-30% biomass. The general expectation is that a replacement with up to 40% is within reach. 40% co-firing of biomass will mean that the coal fired installations will be as efficient as gas powered installations.

The New EU’s Emissions Trading Scheme (ETS). 

Assuming the ETS will be continued and that the European Council will agree on the such an allocation of emission rights that the prices will be at Swiss (€ 25 per ton) or Australian levels (€ 18 per ton) the new ETS will strengthen the move towards biomass and gas. 

The effects of higher energy costs on industry.

 European producers of aluminium, copper, steel, fertilisers, paper, cotton, certain plastics and chemicals will be able to receive financial support for their higher electricity bill after the introduction of the new ETS. The main aim of this subsidy is to avoid energy intensive industry moving outside Europe (or not coming toEurope). This is obviously only a temporary stop-gap. The financial support will be temporary, it will be partial and it relies on political whims. It will therefore not encourage investment and only delay divestment.

 The subsidy in other words will only cost the European tax payer money, will not stop or reduce pollution and only delay the gradual de-industriliasation of Europe.

 A lasting solution. 

A better way for the Dutch government and Europe would be to opt for a tax on the carbon footprint of a product. Taxing the carbon footprint would give producers with a low carbon footprint an immediate advantage and would be a much stronger incentive to change than any level of a coal tax. This will be better for the environment. 

Imagine production in Greece being powered by solar energy. Low labour costs (as Greece is trying to regain competitiveness) and low CO2 emissions will give their products a real advantage on the European market.

On the other hand, products from polluting factories is the US or China will be at a disadvantage as their high carbon footprint will mean higher prices in the European shops. 

It is now possible to determine the carbon footprint for each products on the supermarket shelves. The British Standard Institute has developed the standard for measuring and Walmart in the US and Casino inFrance already have their products labeled with the exact carbon footprint related to the product.

Felix Gruijters

Innovate or reduce?

In this blog:

 1. Politicians should use the carrot and the stick, force energy saving in the short run and encourage innvation for the long term.
 2. A carbon tax putting a floor in the oil price or giving an advantage to low carbon products would be  a long term incentive to innovation.
 3. Irrespective of our (somewhat inert) politicians companies are introducing low carbon policies. They do this because they know their clients want it.
 4. Research has shown that companies which focus on low carbon policies are better at innovation creating their own future.
 5. It is therefore not surprising that PPR, owner of luxury brands Gucci and Yves Saint Laurent, announced it would follow Puma’s lead and present a full Environmental Profit & Loss account by 2015.

1. Question: Innovation OR reduction? Any problem has two solutions. Forego the wanted-end-result and stop causing the unwanted effect or achieve the same end result without the unwanted effect. In other words stop doing what you did or find a new way of doing it. Apply this to climate change and it explains why we have two competing climate policies.

1. On the one hand governments (its environmental arm), our finance departments and most environmentalists encourage us to use less energy. Saving on energy consumption does indeed reduce our green house gas emissions but if it leads to less production it erodes the economic fundamentals of a company. Reduction also does not fundamentally change the process, it means that we still emit green house gasses, reduction therefore only delays a process it does not stop it.

2. On the other hand the same governments (its industry and trade arm) and marketing departments will urge us to innovate. Innovation will create lasting new solutions to the challenges offered by climate change. The problem with innovation is that its occurrence and its effect cannot be predicted and forced. It is more a belief that it will occur. This uncertainty makes it less popular with the profits of climate doom and the environmentalists.

Answer: Innovation AND reduction! In the Harvard Business review of April 2012 these two approaches to climate change have been described and analysed. Roger Martin and Alison Kemper rightly conclude that to save our planet we will need both strategies. Innovation is obviously for the long term whereas reduction is to create a breathing space for a longer term solution. As both stratagies are necessary what should governments do? The answer form Martin and Kemper is clear: put a floor in the price of oil guaranteeing a long term outlook for new technologies.

2. Introduction of a carbon tax?

William Nordhaus the famous Yale professor in Economics and the environment has termed the Kyoto’s mechanism “inefficient and ineffective” and urged their replacement with a global carbon tax that would force consumers and companies, not governments to innovate. A floor in the price of oil or a global carbon tax will encourage innovation and, for the short term, encourage energy saving.With governments running out of cash, continued subsidising clean technology is under threat, a tax on, for instance, the carbon footprint would be a sensible alternative. This would be in line with the suggestion of the ACEA to use tax incentives to encourage the purchase of cars with low CO2 emissions.

3. Climate change has created its own momentum 

It is clear though that climate change has created its own momentum.
1. Irrespective of direct government regulation companies are adapting low carbon policies. This is in line with the findings during the 2012 Davos World Economic Forum: Rising GHG emissions are the third most important topic according to the particiapants. (Severe income disparity and chronic fiscal imbalances came respectively first and second).
2. According to a recent client survey performed by Rackspace, a datacentre in The Netherlands, clients preferred “sustainable partners” in their value chain as sustainability of a link in that chain reduces risk, improves efficiency and increase reward.”
 
4. Focus on climate change makes companies perform better!
 
Interestingly there is a very important side effect to this shift to low carbon policies. Focus on CSR increases innovation,
 
A survey conducted by Xueming Luo, Professor of marketing at the University of Texas and published in  HBR of April 2012 found that companies with a stronger than average focus (top third) on CSR brought out on average, 47 new products a year while companies in the bottom third brought out only 12. This effect is attributed to the fact a focus on CSR strengthens relationships with external stakeholders, including customers, suppliers, nonprofits, and governments. The focus on CSR provides access to a wide body of knowledge which help a company ton stay ahead of  shifts in market preferences, incorporate new technologies and facilitates creative leaps.
 
5. PPR is not afraid to be transparant about its environmental policies.
 
Already at the end of 2011 PPR announced that it would by 2015 provide a monetary valuation of the environmental impacts of its business operations and its supply chain. PPR expects, in line with the survey quoted above, that this approach will serve as a catalyst for the development of a truly sustainable business model.
 
 
 
 
 
 
 
 

On scale and politics

A retreat of government in favour of the public has become the preserve of the right wing. It would appear that political parties to the left and in the middle of the political spectrum seem to want to hold on to the role of the government as the great protector. The left and centre parties are thus missing a huge chance to further emancipate their electorate and claim a sensible and still important role for government.

One of the big trends in 2012 will be the growing importance of small scale civil initiatives. People want to actively change and influence their neighbourhood.  One recent example was in The Netherlands were the civil guards who guarded their own  neighbourhood with the active support of the police prevented the major riots that routinely occur during New Year’s night. The neighbourhood watch managed what the police with and with riot gear and water cannons did not manage in the previous 20 years.

There are more examples such as the Swedish schooling system which gives enourmous autonomy to parents and enterpreneurs to set up schools. The role of government is limited to the provider of funds (at a fixed rate per student) and the guardian of quality by setting two tests for each subject during each school year. The Swiss Kantons where citizens have unrivalled influence over the way their Kanton is being run requiring a relatively small number of signatures for a referendum

It gooes without saying that the schools in Sweden produce excellent students and that Switserland is a well run country. The interesting thing about it is that the small scale works because it enables active and meaningfull involvement but also because it creates real competition. If a school is not good enough it is easy for parents to leave and set up a new school, low barriers to entry prevent schools sitting back and teachers taking it easy. The same applies to the Kantons, there is in Switserland active competition between the Kantons. Recently after Zurich raised its taxes to 25%, many inhabitants left to nearby Zug which only levies an 8% tax.

Their are many areas to decrease scale and increase involvement, competition and quality. The most unlikely is the use of currency. But why not apply the rule here too. Hayek did. Let everyone decide which currency they would like to be paid in, let different currencies exist next to each other and compete, the best currency will win but will be replaced if another currency retains its value better. Small scale, active choice, active involvement in politics.

Politics is close deathś door. For the sake of democracy we have to reduce the seize of the everything to the level where the public feels it can handle it with only marginal support from the government.

Government could start by giving areas full control to the neighbourhood over parks and common green areas, play grounds and road maintenance. Money would obviously be provided by the government at a fixed rate per square meter. It would mean that neighbourhoods would have to set up committees to facilitate local decision making and act as the contractee. Involvement, competition between neighbourhoods and the rebirth of tru democracy will be the effect.

If this is too ambitious, governments could start at short notice, too give citizins the opportunity to indicate on their tax form what they would want their money spend on. Government will have too set a framework within which taxpayers can choose. Taxpayers could for instance chose which country development aid should be given to and whether money should be set aside for the creation of national parcs.

This approach is ideal for centre and left of centre parties. They will be able to balance the role of the public with that of the government. In that balance the emancipation of the Joe Public from someone who had to be protected to someone who will be able to take control of and take care of his own environment will be completed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Follw me on Twitter


%d bloggers like this: